Aktualnie rezerwacje na wizyty w Urzędzie prowadzone są pod numerami telefonu :

POBYT CZASOWY I PRACA (ŁÓDŹ, POK SIERADZ, POK SKIERNIEWICE, POK PIOTRKÓW TRYB.)

42 664-17-98

1. złożenie wniosku

2. odbiór karty pobytu

3. wgląd w sprawę

POBYT CZASOWY/ STAŁY/ REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

42 664-17-92

1. złożenie wniosku (studenci,małżeństwa,inne okoliczności)

2. odbiór karty pobytu (studenci,małżeństwa,inne okoliczności)

3. wgląd w akta sprawy (studenci,małżeństwa,inne okoliczności)

OBYWATELSTWO / ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA

42 664 17 85

złożenie wniosku, uzupełnienie wniosku, wgląd w akta sprawy


Informujemy, że podczas jednej rozmowy telefonicznej istnieje możliwość dokonania jednej rezerwacji wizyty cudzoziemca.
To book a visit at our institution please call one of the following phone numbers:

TEMPORARY RESIDENCE AND WORK (ŁÓDŹ, POK SIERADZ, POK SKIERNIEWICE, POK PIOTRKÓW TRYB.)

42 664-17-98

1. Submitting applications

2. Collecting residence cards

3. In-person access to case documents and files

TEMPORARY / PERMANENT/ UE LONG-TERM RESIDENCE PERMITS (EXCLUDING WORK RESIDENCE)

42 664-17-92

1. Submitting applications (students,marriage, other circumstances)

2. Collecting residence cards (students,marriage, other circumstances)

3. In-person access to case documents and files (students,marriage, other circumstances)

GETTING CITIZENSHIP / FINANCIAL BENEFITS FOR POLE CARD HOLDERS

42 664 17 85

Submitting applications, Collecting residence cards, In-person access to case documents and files


Please note that you can book only one visit per caller